ROZMAHEL, I. Volba a nasazení ERP systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Předkládaná práce se zabývá volbou a nasazení ERP systémů ve firemním prostředí. Práce je napsána přehledně a je poměrně dobře strukturovaná. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že zvolený ERP systém byl nasazen a je používán ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Předkládané práci lze ale vytknout hned několik chyb. Hlavní pochybení vidím v nešťastně zvolené stylistické formě. V celé práci lze totiž jen stěží rozeznat co je práce studenta a co již ne. Následkem toho potom nelze usoudit, jsou-li cíle práce splněny či ne, což je i hlavní důvod sníženého hodnocení. Práce obsahuje i množství chyb co se týče práce s literaturou a citacemi, a to včetně chybějících popisů obrázků a absence odkazu na ně v textu. Celá práce potom budí dojem návodu. Práci jako celek doporučuji k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50954