MAŤKO, M. Reklama pro nově založenou realitní kancelář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Barňák, Tomáš

Predložená diplomová práca splnila zadané ciele. Splnila ich po teoretickej, odbornej aj formalnej stránke. Bola vypracovaná na dobrej úrovni k zadanej téme. Jej praktické výsledky je možné použiť v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cieľe diplomovej práce na zadanú tému boli splnené a rozsah práce odpovedá požiadavkam kladeným na tento druh práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická časť bola spracovaná na základe štúdia podladov v potrebnom rozsahu, tak aby zaistila podstatné informácie dôležité k pochopeniu a vypracovaniu praktickej časti.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Praktická časť diplomovej práce bola spracována na základe využitia poznatkov z analytickej časti. V tejto časti sa nachádza vyhodnotenie dotazníkového šetrenia ktorého sa účastnilo cez 700 respondetov, čo považujem za dostatočné pre relevatné vyhodnotenie. Niektoré otázky dotazníkového šetrenia sa svojím zmyslom opakujú, a odpovede na tieto opakujúce sa otázky sú malo relevatné.V závere tejto časti práce študent preukázal, dostatočne znalosti k tomu, aby navrhol reklamu a reklamné nástroje pre novo vznikajúcu realitnú spoločnosť, spolu s ekonomickým vyčíslením, čo môže byť vzorom, a prínosom pre praktickú predstavu, potreby tvorby reklamy spolu so zakladaním spoločnosti tohto typu. Výsledna podoba praktickej časti v podobe grafických výstupov a textových popisov dotazníkového šetrenia mohla byť zvolené lepšie,a aj spomenutý navrh reklamy a reklamných predmetov a ich vyobrazenie nepovažujem za ideálne.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň práce je na dobrej úrovni a dokazuje, že autor sa zadanou problematikou zaoberal, a pochopil ju natoľko, že mohol riešiť zadané úlohy
Přínos pro praktické i teoretické využití C V súčasnej dobe, kedy reklama ovplivňuje každeho buď priamo alebo nepriamo, je z ekonomického pohľadu dobre zameriavať reklamu cieľene. Reklama v realitnom obore je súčasťou života asi každého človeka, pretože každý sa aspoň raz stretne s kúpou, predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti. Predložená práca sa reklamou a nástrojmi reklamy zaoberá jak v teoretickej rovine, tak aj v praktickej ktorá je reprezentovaná názormi ľudi ako na nich jednotlivé druhy reklamy pôsobia-nepôsobia. Zhrnutím teoretických a praktických poznatkov vznikol návrh marketingových spôsobov a nástrojov ako by sa mohla novovznikajúca realitná spoločnosť uviesť na trhu. Spolu s finančným vyčíslením a analýzou má tento návrh praktický prínos pre podobné začínajúce realitné spoločnosti.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citácie použitej literatúry a prehľad literatúry uvedenej v práci sú až na pár výnimiek v súlade s normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Textová část diplomovej práce je spracována dobrý spôsobom, hoci sa nájde pár preklepov. Obrázky, tabuľky a grafy sú až na nejaké výnimky správnym spôsobom označené a popísané. Odborná jazyková úroveň je dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šmahel, Milan

Práce splnila úkoly vymezené zadáním. Teoretická část diplomové práce je zpracována v odpovídajícím rozsahu, přehledně s využitím diplomantovi dostupných zdrojů a podkladů. Analytická část práce je vypracována mimo jiné i na základě informacím získaným pomocí vlastního dotazníku občanům, směřovaného do oblasti problematiky realitních kanceláří v ČR v rozsahu zadaných cílů zvoleného tématu. Po písemné a grafické stránce je však diplomová práce zpracována na nižší než očekávané úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Diplomant vypracoval svou diplomovou práci v předpokládaném rozsahu a na dostupným informacím odpovídající úrovni.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Přístup zvolený při tvorbě teoretické i praktické části diplomové práce odpovídá vytyčeným cílům. Obě části jsou zpracovány na dobré úrovni, v rozsahu odpovídajícím diplomantovi dostupným podkladům a informacím získaným pomocí vlastního dotazníku občanům směřovaného do oblasti problematiky realitních kanceláří v ČR v rozsahu zadaných cílů zvoleného tématu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Zpracování teoretické i praktické části diplomové práce je na dobré úrovni. Zpracování získaných podkladů za pomoci dotazníku občanům směřovaného do oblasti problematiky realitních kanceláří v ČR, jejich analýza a příprava výstupních dat pro praktickou část byly provedeny odpovídajícím způsobem.
Obtížnost a správnost řešení C Řešení praktické části bylo díky získávání podkladů za pomoci vlastního dotazníku pro občany směřovaného do oblasti problematiky realitních kanceláří v ČR pravděpodobně časově dosti náročné. Vzhledem k udávanému množství oslovených občanů, získaných a zpracovaných podkladů odpovídá obtížnost zadanému úkolu.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Poznatky diplomové práce, jejich teoretické i praktické využití může být přínosem jak pro majitele začínajících realitních kanceláří, tak i pro jejich pracovníky či spolupracovníky.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň i gramatická úroveň diplomové je velmi dobrá, jen bych si dovolil diplomanta upozornit, že mezi cifrou a % se píše mezera jako u jakýchkoliv jiných jednotek pokud to není ve významu procentní. V práci se vyskytují drobné gramatické nedostatky.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D Diplomová práce je po písemné a grafické stránce zpracována na nižší úrovni. Při psaní cifer není dodržena jednotnost psaní mezer mezi řády. U koláčkových grafů chybí u některých výsečí číselné údaje nebo chybí k některým výsečím legenda. U sloupcových grafů chybí k některým sloupcům legenda. Zpracování textů, obrázků a tabulek je přehledné, doplněné odpovídajícími nadpisy a popisy.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 68500