NEDŮCHALOVÁ, L. Ocenění pozemku zatíženého služebností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jan

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dostatečně / D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíle práce nebyly splěny v plném rozsahu. Autorka neprovedla ocenění služebnosti cesty a stezky ve výši ceny obvyklé ve variantě in personam. Práce je velmi stručná a má pouze 46 stran (úvod až závěr) a přílohy.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Teoretická část diplomové práce je přehledná a velmi stručná. Úvodem jsou vysvětleny pouze dva základní pojmy. Některé důležité základní definice jsou místo zákonů čerpány z prezentačního článku Ing. Háby. V části Oceňování pozemku zatíženého služebností napsala autorka řadu nepřesností, které vychází spíše z jejich úvah než z odborné literatury. V kapitole obvyklá cena pozemků autorka správně uvádí, že obvyklá cena se určí porovnáním. Není zde však zmíněno jak je možné stanovit obvyklou cenu pozemku když porovnání nelze provést. Dále je nejasný postup určení zjištěné ceny pozemku, kde autorka uvádí, že se pozemky musí nejdříve rozdělit podle zákona o oceňování majetku. Teoretická část diplomové práce je na podprůměrné úrovni, protože je pouze převážně seskládána z různé literatury různé kvality s minimálním vlastním přínosem autora.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Zpracování návrhové části je na průměrné úrovni. Přímé porovnání pozemku v tabulce č. 3 není provedeno zcela správně. Autorka určuje koeficienty, tak že lepší než oceňovaný je větší než 1,0. Přičemž dochází k nesrovnalostem, když u pozemku v Archlebově dává u většího pozemku (koeficient K5) logicky hodnotu větší než 1,0, tak naopak u koeficientu K1 tvrdí, že vybavení obce Čejkovice a Bukovany je lepší než u obce Šardice. U pozemku v inzerátu č. 2 jsou na obrázku viditelné venkovní úpravy, které však nejsou zohledněny v porovnání. V tabulce č. 9 by měl pravděpodobně být zvolen znak třídy I. u označení O6. U ocenění služebnosti v bodě 10.1 nelze souhlasit s tvrzením, že užitek oprávněného a ztráta povinného jsou v případě ocenění služebnosti cesty a stezky totožné. Ztráta povinného může například vzniknout tím, že pozemek p. č. 28/1 zatížený služebností nebude možné zastavět stavbou dle územního plánu obce. V kapitole 10.1 není provedeno ocenění služebnosti cesty a stezky ve výši ceny obvyklé ve variantě in personam. Zvolená míra kapitalizace a řešení ocenění služebnosti v této kapitole není odbornou literaturou ani předpisy závazně stanoveno, tudíž jej lze považovat za možné.
Odborná úroveň diplomové práce D Odborná úroveň diplomové práce je na podprůměrné úrovni v porovnání s ostatními posuzovanými pracemi.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínos pro praktické a teoretické využití diplomové práce lze oznacit na základě výše uvedeného, pro obor Soudní inženýrství, jako za podprůměrný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Diplomová práce byla zpracována přehledně, textová část je v porovnání s jinými pracemi tohoto druhu na průměrné úrovni. Obrázky, grafy a tabulky jsou řádně označeny a popsány, chybí pouze jejich zdroje. V seznamu literatury se vyskytují zdroje, které nejsou aktuální a v práci nebyly vůbec použity, a to konkrétně zdroje č. 8, 9, 13 a 14. Dále nebyly použity zdroje č. 19, 20 a 21. Body č. 13 a 14 jsou totožné. Chybí zde např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Množství použité literatury je tedy minimální.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je přehledně a logicky členěna, grafické zpracování je v porovnání s jinými pracemi tohoto druhu na průměrné úrovni. Obrázky, grafy a tabulky jsou řádně označeny a popsány. Jazyková a odborná úroveň je dobrá, překlepy a chyby v textu se téměř vyskytují v malém rozsahu.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je v podstatě zpracovaná dle zadání. Více prostoru mohlo být věnováno alternativním možnostem řešení a vlastním názorům autorky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Převážná část úkolu byla splněna
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Přístup mohl být komplexnější, nejsou rozpracovány možné eventuality.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D V práci se vyskytují nesrovnalosti, především u přímého porovnání (3 srovnatelné pozemky).
Obtížnost a správnost řešení D Autorka si pro svou práci vybrala složitou problematiku, s více možnými způsoby řešení. Diskutabilní je položení rovnítka mezi užitek oprávněného a ztrátou povinného.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Práce zhruba shrnuje známé skutečnosti.
Odborná jazyková úroveň C Autorka ve většině případů používá odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C afická úprava je na průměrné úrovni, obrázky přílohy B mohly být zarovnány na střed, graf na str. 52 není zřetelný a uvedené vzorce mohly být očíslované.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 82623