MEIXNER, J. Centralizace správy experimentální datové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Úkolem diplomanta Bc. Jaroslava Meixnera bylo navrhnout systém umožňující co nejvyšší stupeň automatizace a centralizace správy experimentální datové sítě na Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Diplomant v úvodní části rozebral problematiku správy datových sítí a specifikoval v čem se experimentální síť liší od ostatních datových sítí určených k běžnému provozu. V praktické části navrhl řešení, vybral databázový systém a prostředí, ve kterém pomocí skriptů realizoval jednotlivé dílčí funkce systému správy. V průběhu řešení se naráželo na různé překážky dané různorodostí spravovaných prvků, takže výsledný produkt zcela nesplňuje původní představy. Také vlivem nedostatku času v závěrečné fázi nebylo již možné dostatečně otestovat navržený systém a modifikovat případné problémy. Přesto diplomant prokázal schopnost zorientovat se v problematice, realizovat průzkum možností řešení zadaného úkolu, navrhnout a realizovat vlastní řešení. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C/73

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Koutný, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá realizací webové aplikace pro správu experimentální laboratorní sítě. V první polovině práce se student zabývá možnostmi správy síťových prvků, v druhé polovině pak rozebírá možnosti samotné realizace. Práce trochu postrádá formu komplexnosti a návaznosti. V části práce se lze dočíst, že aplikace bude realizována pomocí PHP frameworku a na to navazuje kapitola, že aplikace je realizována jako samostatný modul do systému Moodle. Využití systému Moodle, vzhledem k návaznosti na jeho široké využívají ve výuce, smysl jistě má, ale jeho použití do jisté míry svazuje. Těžko tak člověk může realizovat aplikaci přesně podle představ, když se musí řídit zákonitostmi dosti rozsáhlého systému. Vzhledem k tomu, že se faktickou komunikaci se zařízením obstarávají vytvořené PERL skripty, představa nasazení vytvořeného modulu do celo univerzitního Moodle je naivní a vytvoření modulu ne zcela korektní. Rozsáhlost, komplexnost a nutnost dodatečného nastavení síťových prvků mi neumožnilo výsledek ověřit. V práci postrádám provedení úspěšných testů a vyhodnocení výsledků. Přestože práce vykazuje aspekty nedodělanosti je vidět, že se student realizací opravdu zabýval. Byl vytvořen modul do systému Moodlu, což nemuselo být zcela jednoduché. Odborná úroveň práce je uspokojivá. Práce vykazuje formální nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 40243