ČERVENKA, D. Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Reichert, Pavel

Se studentovou prací jsem velmi spokojen. K práci přistupoval zodpovědně, často jevil zájem o konzultace a byla patrna vlastní iniciativa. Na práci se kladně odráží i zkušenosti studenta z reálné praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce E 11/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Münster, Petr

Student se v práci zabývá disperzemi v optických sítích a možnostmi jejich kompenzace. Kvalitu diplomové práce snižuje fakt, že řada informací, jenž jsou zde popsány, jsou slovo od slova zkopírovány ze zdroje (např. kap. 1.3.1, 1.3.2, atd.). V části popisu akademické sítě BAPS se student neobtěžoval ani uvést zdroj informací, přičemž celá kapitola 4.2 je opět doslovně opsána. Formální zpacování práce je na nedostatečné úrovni. Číslování kapitol obsahuje chyby (objevuje se zde např. třikrát kapitola 5.1.) a celkově student v práci nedodržuje pokyny pro psaní závěrečných prací (např. seznam literatury je uveden až po přílohách). Jazykově je práce opět na velmi špatné úrovni - je zde plno pravopisných chyb a nesmyslných slovních spojení. I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce F 1/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 40249