KRAJÍČEK, L. Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondroušek, Vít

Práce je dle mého názoru na velmi dobré úrovni. Student prokázal schpnost nastudovat relativně obsáhlou a netriviální problematiku paralelních aktivací řídicích členů chůze kráčivého robotu. Rovněž dokázal navrhnout vlastní řešení vybraných řídicích členů s využitím citované literatury a simulačně tato řešení ověřit. Hůře hodnotím schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Veškeré stanovené cíle považuji za splněné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
B

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat zpětnovazebné řídicí členy pro potřeby chůze čtyřnohého kráčivého robotu. Na základě provedené rešerše byly vybrány nejvhodnější přístupy řešení pro jednotlivé řídicí členy, které byly dále implementované v prostředí MATLAB. Práce se zabývá především implementací řídicích členů kontaktu a držení těla. Vlastní návrh a implementace těchto řídicích členů je popsána v kapitolách 3.2. resp. 3.3. Kombinací těchto dvou členů vznikne tzv. složený řídicí člen který je popsán v kapitole 3.4. Vlastní práce je zpracována přehledně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
A

eVSKP id 47348