VOSÁHLO, D. Způsoby dopravy znečištěných kapalin a kalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Student se ve své bakalářské práci zabýval různými způsoby dopravy znečištěných kapalin a specifiky kalových čerpadel. Při této práci musel prostudovat velké množství podkladů z nichž velká část byla v anglickém jazyce. Práce je na výborné grafické úrovni. Vzhledem k tomu, že velká část podkladů v anglickém jazyce, objevovaly se v práci drobné problémy s odbornými termíny. Student pracoval samostatně a iniciativně a splnil zadání, proto navrhuji bakalářskou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení souhlasím s tím, aby byl autorovi udělen titul bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Práce je psána přehledně, až na malé detaily (str.19 ...toto vede ke snížení čerpací výšky... (co to je čerpací výška?), str.21 nadpis , str. 32 L/s (má být l/s). Grafická úprava je v pořádku. Cílem práce bylo představení možností dopravy znečištěných tekutin, a tento cíl byl splněn. Až na malé chyby v odborných výrazech v názvosloví je tato práce psána přehledně s dobrou grafickou úpravou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37401