KOUTNÝ, P. Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce studenta Pavla Koutného „Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t“ odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V úvodní části práce je proveden rozbor zadání se zvolením základních parametrů jeřábu. Hlavní část práce se zabývá návrhem jednotlivých součástí zdvihového mechanismu. V poslední části práce je provedena kontrola navržených součástí, především lanového bubnu. Práce je členěna logicky, avšak rozsah obsahu neodpovídá rozsahu práce, nadpisy třetí úrovně jsou zbytečné a práci dělají nepřehlednou. Práce obsahuje několik pravopisných a stylistických chyb (str. 10, 13,...). Do vztahu 2.5 nejsou dosazeny dříve vypočtené hodnoty a výsledek je spočítán špatně. Dále na téže straně (str. 16) je uvedena jmenovitá nosnost lana F (symbol síly) v nesprávných jednotkách [kg]. Do vztahu 2.6 na straně 17 je nevhodně dosazena hodnota tíhového zrychlení g = 10 m/s2. Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji. Ve výkresové dokumentaci chybí nějaké kóty a označení řezů. Dále jsou některé uvedené pohledy zbytečné (např. č.v. 4 VTU 1163-404 a 4 VTU 1163-402), protože se k nim nevztahují žádné kóty. Za hrubou chybu považuji, že chybějí výkresy uvedené v kusovníku sestavy bubnu, konkrétně se jedná o výkresy s číslem 4VTU1163-400 ČEP (poz. 5) a 1VTU1163-400 POUZDRO LEVÉ (poz. 6). Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce dobrou úroveň a student navrhl zdvihové ústrojí jeřábu. Přílohou jsou ovšem výrobní výkresy, podle kterých by bylo obtížné součásti vyrábět. Práci přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Během práce práce se autor bohužel nevyhnul celé řadě pochybení, jak formálního tak věcného charakteru. K práci lze mít zejména tyto připomínky: - příliš velká délka obsahu vzhledem k celé práci - vzorec (2.5) špatně opsaná hodnota F ze vztahu (2.4), výsledek je ale správný - špatné nebo nevhodné jednotky (kg pro sílu, kg/mm^2 pro pevnost, ...) - pro mezní únosnost lana je použito g=10 kg.m.s^-2 - u návrhu bubnu není navržen jeho vnější průměr - u kontroly bubnu není ověřena únosnost výstupního hřídele převodovky - vnější průměr obrobeného pláště na výkrese sestavy neodpovídá výpočtové zprávě , buben je podle navržených výkresů nevyrobitelný, dále chybí některé podstatné kóty - chybí výkres levého pouzdra a čepu(poz. 5 a 6) - závěru je uvedena nosnost kladkostroje 50 000 t Celkově práce odpovídá zadání, ale výše uvedené nedostatky značně snižují její jinak dobrou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 47344