BOUCHAL, P. Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelík, Radim

Diplomant zcela samostatně vypracoval diplomovou práci na výborné obsahové i formální úrovni. Stanovené cíle práce byly splněny v takovém rozsahu a kvalitě, že dosažené výsledky mohly být publikovány ve dvou mezinárodních časopisech s impaktním faktorem (Optics Express a Optics Letters). To potvrzuje aktuálnost tématu a originalitu řešení. Proto navrhuji výborné hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemánek, Pavel

Cílem diplomové práce bylo odvodit popis zobrazení metodou FINCH, optimalizovat experimentální sestavu z hlediska příčného a podélného rozlišení, uvážit vliv rozšíření spektrálního pásma osvětlení a experimentálně ověřit teoretické výsledky. Práce obsahuje 63 stran a je obsahově členěna do tří částí, které na sebe logicky navazují. První úvodní část představuje relativně novou zobrazovací metodu FINCH a uvádí ji do souvislosti s jinými zobrazovacími technikami, vysvětluje její princip a aplikační možnosti. Další část představuje těžiště práce a detailně se zabývá matematickým popisem monochromatického zobrazení metody FINCH, uvádí princip numerické rekonstrukce hologramu, zmiňuje omezení při praktické realizaci metody a demonstruje zobrazovací potenciál metody zejména na rekonstrukcích USAF testů a na vhodných objektech. Uvádí i novou modifikaci metody FINCH, která využívá spirálních fázovou masku. Závěrečná část rozšiřuje popis a experimentální rekonstrukce i na kvazimonochromatické zdroje záření. Po formální stránce je práce bez chyb, graficky kvalitně zvládnutá, po obsahové stránce vysoce převyšuje běžný standard diplomových prací. Nebývá zvykem, aby diplomové práce obsahovala celosvětově nové výsledky autora, a aby byl diplomant prvním autorem tří publikací v předních impaktovaných optických časopisech. Diplomant prokázal samostatný a tvůrčí přístup, hluboké a detailní zvládnutí problematiky. Práci hodnotím stupněm výborně/A a doporučuji, aby byla navržena na ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50972