ŠIMEK, P. Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Jako vedoucí diplomové práce nejvíce oceňuji samotnou práci ve firmě, kde diplomant úspěšně vedl tým, který měl za úkol snížit počet povrchových vad stěn praček a sušiček pomocí metodologie Six sigma. Z hlediska formy je diplomová práce zpracována vyváženě. Graficky je na velmi dobré úrovni a text, který obsahuje nevýznamné množství překlepů, je adekvátně doplněn v potřebné míře vysvětlujícími obrázky a grafy. Pracovní morálka diplomanta byla na velmi dobré úrovni, úkoly řešil samostatně a s vlastní iniciativou. Během konzultací projevoval solidní znalosti a přehled ve studovaném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kutálek, David

Obsahem diplomové práce je dnes stále více využívaná metoda Six sigma. V úvodní části je stručně zachycen historický vývoj. Dále pak navazuje popis vlastní metody. V kapitole prezentující aplikaci Six sigma je pak zachycen kompletní postup řešení problému z technické praxe. Z formálního hlediska je práce v pořádku. Vyskytují se sice překlepy a drobné chyby (označení obr. 17), ale není jich mnoho a na celkovou kvalitu nemají zásadní vliv. Obsah je na vysoké úrovni. Pouze statistické nástroje jsou definovány zjednodušeně a v některých případech nekorektně (definice spojitosti str. 24). V závěrečné části student prokázal výborné pochopení popisované problematiky a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. Toto považuji za největší klad celé diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50971