TRČÁLKOVÁ, E. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Helena Hanušová, CSc.

"K práci mám formální i obsahové připomínky: - s ohledem na název práce nepovažuji klíčová slova za výstižná, stejně jako abstrakt, překlady do angličtiny mají pravopisné chyby a nevystihují verzi abstraktu v češtině - není úplná shoda ve struktuře obsahu a Pokyny pro vypracování, autorka do kap.2 Praktická část zahrnula Analýzu současného stavu i Vlastní návrhy řešení - v pasáži Cíle práce, metody a postupy zpracování nejsou uvedeny žádné metody ani postupy, hlavní cíl práce není, dle mého názoru, příáliš v souladu s definovanými cíli dílčími - stanovený cíl práce není zcela v souladu s částí 2.1 DUOSTAV KB, s.r.o, která je pouze popisná a rozhodně neobsahuje rozbor současného stavu (viz cíl práce) - kap. 2.2 obsahuje analýzu nákladů vybrané služby, avšak autorka pouze uvádí, že si vybrala jednu službu, aniž uvádí proč - vypracování kap. 2.2.2 - 2.2.4 bylo pro autorku velmi obtížené, neboť stavební firmy zaměňují kalkulaci nákladů na zakázku s cenovou kalkulací zakázky, kterou předkládají zákazníkovi (kalkulace obsahují vesměs výhradně výsledné položky variabilních nákladů, které jsou pronásobovány koeficientem, obsahujícím podíl režií a zisku - což ovšem z kalkulace není zřejmé). V tomto kontextu musím konstatovat, že volbu podniku zaměřeného na stavební výrobu s ohledem na téma práce nepovažuji za optimální, neboť orientovat se v těchto specificích bylo pro autorku jistě velmi obtížné. Poznatky obsažené v této části práce (kap.2.2.2 - 2.2.4) autorka plně využila pro formulování návrhů na zlepšení zjištěné situace (kap. 2.4). Tyto návrhy jsou plně v souladu s cílem práce, neboť se jedná o ""řešení zjištěných nedostatků"". Práci doporučuji k obhajobě."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 84777