ŠIMONEK, O. Dokončování přesných ploch frézováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce je na vysoké úrovni a zabývá se řešením obrábění ploch vedení příčníku s požadavkem na jakost povrchu do Ra 0,8 um. V úvodní části je proveden detailní rozbor technologičnosti konstrukce a rozbor možností dostupné technologie frézování pro daný případ. Návrh nového řešení technologie výroby je zároveň podkladem pro experiment spočívající v porovnání řezných nástrojů od vybraných dodavatelů, následného vyhodnocení a doporučení nejvhodnější technologie. Zpracování práce je provedeno velmi pečlivě se smyslem pro detail. Autor prokázel výbornou znalost problematiky, schopnost řešit problémy v širších souvislostech a uplatnit teoretické poznatky v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Magisterská práce je velice pečlivě vypracována a rovněž přehledně rozdělena do potřebných kapitol. Podrobnější představení obráběné součásti je nezbytnou úvodní částí pro všechny následující úvahy. Navazující teorie o frézování je rozsáhlá, snad mohla být stručnější, tj. zaměřená jen na podmínky zadání. Návrh technologie je v tomto případě nelehký a je podložen autorovou spoluprací s firmou. Totéž platí o frézovacích nástrojích. Výhoda je zde v uskutečněných zkouškách obrábění na neshodném odlitku, dle výsledků je možno sestavit určité pořadí vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých nástrojů. Tyto zkoušky lze považovat za velice cenné. Naměřené hodnoty na obrobených plochách po proběhlém obráběcím procesu jsou statisticky interpretovány, takže lze konstatovat, že se autorovi podařilo zamýšlený cíl splnit. Závěrečné ekonomické posouzení je úzce vázáno na objektivní podmínky firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50980