BAJEROVÁ, V. Podnikatelský plán na založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o kvalitní diplomovou práci, která může sloužit jako základ projektu pro založení nového malého podniku. Cíle stanovené v diplomové práci byly splněny. Nenavrhuji žádné doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce má exaktně vyjádřené cíle. Cíle byly v diplomové práci naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V diplomové práci byly využity adekvátní metody. Postup založení malého podniku je správný.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analytická část mohla být v některých částech hlubší. Výsledky z jednotlivých částí mohly být měřeny na patřičných škálách.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky diplomové práce mohou být využity v praxi jako základ projektu pro založení nové malé firmy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Formálně a graficky je práce v pořádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomová práce obsahuje adekvátní literaturu. Diplomantka s literaturou v textu pracovala a náležitě ji citovala.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dušková, Radmila

V první části diplomové práce autorka popisuje možnosti založení živnosti, právní a ekonomické normy, kterými se podnikání řídí a teorie výpočtů, zda zvolený obor (prodejna korálků)obstojí na trhu. V druhé části autorka podrobně popisuje jednotlivé kroky spojené se získáním živnostenského listu, založením a úpravou provozovny, nákupem zboží a vybavení. Pečlivě propočítává finanční plán, vypracovává průzkum trhu, posuzuje možnosti, zda i nižší předpokládané tržby pokryjí nutné náklady s provozem spojené. Diplomová práce je zpracována dobře, zohledňuje všechna rizika, která k soukromému podnikání patří a realisticky odhaduje uplatnění vlastní prodejny na již stávajícím trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 90879