KUNC, V. Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Předložená práce splnila formulované cíle. Autor postupoval poměrně samostatně při tvorbě výpočtových modelů procesu dopředného protlačování a dokázal jasně formulovat závěry z dosažených výsledků. Seznámil se s problematikou výpočtové simulace porušování materiálu, která přesahuje rámec základního studia, a navázal na předchozí práce v této oblasti. Dosažené výpočtové výsledky kvalitativně souhlasí s dostupnými experimentálními daty. Celkově lze přístup k práci, dosažené výsledky i jejich soulad se stnovenými cíli hodnotit výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Jiří

Dílčí cíle diplomové práce byly splněny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47367