DOLEŽAL, M. Implementace vybrané technologie pro ISP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Diplomant velmi dobře navrhl implementaci správy poruch lokálního ISP a to jak technicky tak i organizačně. Práce je dovedena až do stadia prováděcího projektu v oblasti konfigurace technologie i v oblasti žřízení projektu. Práci doporučuji k obhajobě bez připomínek. Doploňující otázky: 1. Je interface Ngios pro mobilní zařízení dostatečné pro potřeby servisu? Pro které platformy je k dispozici? 2. Jakou úroveň vzdělávání pracovníků využívajících Nagios navrhujete?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA

Diplomová práce se zabývá návrhem implementace vybrané technologie pro lokálního ISP. Práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91029