DVOŘÁK, M. Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Feifer, Jekub

Práce je po všech směrech velmi dobře zpracována. Velmi pozitivní je její výstup, kdy vznikla použitelná mobilní aplikace, která se dostane mezi běžné uživatele. Důležitý je i přesah do budoucna, kdy je možné aplikaci velmi jednoduše přepracovat na platformu Windows 10 a bude využitelná na všech zařízeních od mobilních telefonů po PC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92166