ŠNAJNAROVÁ, J. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Švýcarsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Jaké jsou hlavní rozdíly v daňových systémech obou zemí? Který z daňových systémů nabízí poplatníkům větší možnost daňové optimalizace?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ščučka, Jan

"Autorka bakalářské práce zvolila velmi široké téma, v jehož důsledku bylo zpracování práce limitováno rozsahem normostran požadovaným pro daný typ závěrečné práce. Přesto autorka přehledně zpracovala základní aspekty daně z příjmů fyzických osob České republiky a Švýcarské konfederace s důrazem na vysvětlení základních pojmů a právních mechanismů. Autorka si jako hlavní cíl bakalářské práce zvolila porovnání ""konstrukce"" daně z příjmů fyzických osob jmenovaných zemí. Tento cíl autorka naplnila, přičemž je třeba ocenit zejména výběr a zpracování modelových situací, které srozumitelně rozepsala s využitím tabulek a grafu. Rovněž je třeba ocenit kapitolu 5, v jejímž rámci autorka prokázala schopnost formulovat vlastní názory de lege ferenda. Dílčí nedostatky bakalářské práce spatřuji po formální stránce, kdy se zřídka vyskytují přepisy např. Rada Evropy s malým ""r"" - str. 28 či záměna termínů v podkapitole ""Příjmy ze závislé činnosti"", kde autorka zaměňuje pojmy zaměstnavatel a zaměstnanec: ""Pokud poskytne zaměstnanec svému zaměstnanci ..."" - str. 20. Tyto dílčí formální nedostatky však nic nemění na tom, že bakalářská práce je jako celek pochopitelná a odráží odbornou zdatnost autorky v předmětné problematice."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83668