ZVOLSKÁ, M. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka přepracovala původní bakalářskou práci, upravila cíl, teorii, analýzu a zejména návrhy řešení. Splnila tak uspokojivě vytčený cíl. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Studentka si nově vytkla za cíl posouzení vhodnosti jednotlivých typů pracovněprávních vztahů z hlediska mzdových nákladů zaměstnavatele. Studentka srovnává mzdové náklady spojené s pracovním poměrem i s jednotlivými typy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V této části byl cíl naplněn. Rovněž zhodnocení vhodného typu pracovněprávního vztahu je ve shrnutí návrhů řešení obsaženo, avšak mohlo být podrobněji vyargumentováno, např. ve vztahu k možným nákladům na jejich skončení (problematika odstupného).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Studentka prokázala v dostatečné míře schopnost analyzovat získané informace a vyvodit z nich závěry. Argumentace k jednotlivých návrhům řešení mohla být více rozpracována. Studentka srovnává návrhy řešení, avšak není vždy zřejmé, co s rovnává s čím (např. str. 48 a zmínka o nevýhodě v podobě placení nemocenské).
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky mohou sloužit jako základní materiál pro zvážení optimalizace mzdových nákladů. Bylo by však třeba komplexnějšího zohlednění i dalších možných nákladů, o nichž se studentka zmiňuje pouze okrajově (způsoby skončení pracovněprávních vztahů a nárok na odstupné, náklady na vedení mzdové agendy a pracovní pomůcky u dvou zaměstnanců na DPČ apod.).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Práce je vhodně členěna do kapitol. Kapitola 3 není příliš přehledná - např. tabulka 5 a 7 není zobrazena na jedné stránce. Obdobně je tomu u tabulky 1 a 4. Studentka nedodržuje právní terminologii, zejména u označení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Celková stylistická úroveň bakalářské práce je nízká.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kyrych, Vladimír

Práce je rozdělena na 4 hlavní části, kdy autorka v teoretické části vymezuje jednotlivé právní pojmy týkající se pracovněprávních vztahů, ve druhé, praktické, části analyzuje případ u konkrétního podnikatele, ve třetí části navrhuje vlastní řešení daného problému a část čtvrtá je krátkým shrnutím dané problematiky. Práce má ucelenou logickou strukturu. Lze vyzvednout praktickou využitelnost závěrů práce, na solidní úrovni je i práce autorky s informačními zdroji.Autorka v některých případech nereflektuje na změny pojmů v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku (právní úkon x právní jednání). Gramatická úroveň práce je nižší (složité či nelogické větné stavby)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91905