KÜRTHY, M. Kogenerační jednotka s absorpčním TČ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student dokázal při zpracování závěrečné práce úspěšně aplikoval znalosti získané v průběhu studia. Práci však zpracovával v časovém intervalu kratším než by bylo vhodné, což se odrazilo ve snížené kvalitě práce a nedůsledném řešení formálních požadavků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

DP řeší spojení kogenerační jednotky (KJ) s absorpčním oběhem tepelného čerpadla(ATČ). První část je zaměřena na popis používaných kogeneračních technologií a tepelných čerpadel. Její zpracování je detailní pečlivé bez chyb. Další část DP obsahuje zjednodušený návrh a výpočet konkrétní aplikace spojení KJ a ATČ v areálu FSI VUT Brno. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navržené technologie v porovnání s kompresorovým TČ. Výpočty jsou provedeny správně a některými zjednodušeními. V ekonomickém hodnocení jsou všechny finanční toky vztaženy k topnému období jednoho roku. Bylo by zajímavé vyhodnotit cash-flow variant projetku. Grafickou úroveň DP zbytečně snižují nekvalitní kopie některých obrázků (3,5,13 atd.) a prázdné stránky (23,45). Práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47368