TYC, T. Tvorba dividendového portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Pro sestavení dividendového portfolia je zásadní výběr jednotlivých akciových titulů. Kritéria jejich výběru a ani důvod, proč je využíván jen RM-Systém však nejsou v "minikapitole" Cíle práce, metody a postupy zpracování uvedeny. Nestačí ovšem pouze vybrat akcie s pravidelně vyplácenou dividendou (v minulosti), ale záleží hlavně na deklarované dividendové politice emitenta a výsledcích hospodaření v budoucnosti. Analýza hospodářských výsledků společnosti a predikce jejich vývoje (nebo alespoň odvětví, v kterém působí) je sice obtížná, ale důležitá - a zde je další ze slabých stránek práce. Práce se týká tvorby portfolia, ovšem teorii portfolia je věnováno minimum pozornosti. Jedním faktorů ovlivňujících tvorbu portfolia je i rizikovost, která ale není při sestavování portfolia hodnocena. Při obhajobě by mohl autor vysvětlit (1) souvislost akciových cenových bublin s touto prací (str. 21 - 22) a (2) stručně zhodnotit důležitost běžného a kapitálového výnosu u sestaveného portfolia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Toman,, Petr

Nedostatečná metodika, v teoretické části bych očekával více prostoru pro teorii portfolia a větší využití zahraniční literatury. Diplomové práci by podle mého názoru odpovídala vyšší obtížnost řešení, např. kvantifikace rizikovosti (volatility) výnosů jednotlivých titulů a/nebo celého portfolia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82548