PROCHÁZKA, M. Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Beranová, Michaela

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, kladené na tento typ závěrečných prací. K diplomové práci nemám vážnější připomínky, pouze současné použití metody DCF a EVA není obecně vhodné, neboť při správné aplikaci tyto metody poskytují stejný výsledek. Ocenění podniku pak tedy nesplňuje požadavek, že hodnota podniku má být vždy intervalovým, nikoli bodovým odhadem. Prosím, aby student v rámci obhajoby diplomové práce blíže rozvedl svůj návrh v oblasti zásob (kap. 4.2). Z jakého důvodu se domnívá, že doba obratu zásob (obuvi a příbuzných výrobků) 76 dnů, je příliš dlouhá?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bernát, Michal

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91962