KROUPA, T. Návrh zpracování dokumentace pro certifikaci společnosti poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií s využitím IT. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánková, Vladěna

Student ve své práci popisuje základní teoretická východiska nutná pro realizaci předem stanoveného cíle. V další části se potom věnuje představení společnosti a stávajícímu stavu a nakonec přechází již k samotnému návrhu, který by měl zvýšit konkurenceschopnost společnosti a přinést jí i větší zisk. Nedílnou součástí je také ekonomické zhodnocení celého řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, PhD., DBA

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86105