NĚMEC, J. Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Radek

Diplomant se zaměřil v diplomové práci na řešení problematiky čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pomocí mokré vypírky. Toto téma splnil dle zadání diplomové práce. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Tématem práce Jana Němce je úprava bioplynu na biometan, v rámci čehož se autor zaměřuje konkrétně na separaci CO2 pomocí technologie vodní vypírky. Autor rozvrhl koncept práce dle bodů zadání, které se snaží postupně plnit. V prvním celku práce se věnuje obecné rešerši čistění bioplynu spolu se zaměřením na metodu vodní vypírku. Poté následují kapitoly související s návrhem technologie a absorpčního aparátu vodní vypírky. V závěrečné kapitole je nastíněna ekonomická bilance procesu. Celkově práce ale nepůsobí příliš kompaktním dojmem a víceméně postrádá jasnou kontinuitu mezi kapitolami. Návrhy technologie a absorpčního aparátu představují pravděpodobně stěžejní body práce, nicméně účel jejich tvorby není v práci zásadně zdůrazňován. Kapitola “7. Návrh technologie mokré vypírky” je spíše obecným popisem procesu dle přiloženého PFD schématu a popisem funkce jednotlivých aparátů. Tento oddíl práce tak postrádá bližší technologicko-procesní specifikace procesu a zdůvodnění volby dané konfigurace procesu. Vzhledem ke komplexnosti a rozsáhlosti výpočtu absorpčního aparátu schází v textu shrnutí postupu výpočtu např. v podobě vývojového diagramu jednotlivých kroků. Zároveň není zcela zřejmá metodika výpočtu. Jelikož autor vytvořil také celkový model technologie v program ChemCad, v textu chybí bližší seznámení s tímto modelem stejně jako bilanční výsledky všech proudů. Vyhodnocení ekonomiky provozu je slabé a postrádá jakouli úvahu, jako např. porovnání různých konfigurací technologie či zapojení kogenerační jednotky do provozu. Autor projevuje jisté interpretační schopnosti zejména v samotném závěru práce. Dilčí interpretace či komentáře k dosaženým výsledkům či poznatkům se v průběhu práce ovšem neobjevují. Autor se v textu vyjadřuje věcně a samotná stylistika jazyka je na dostačující úrovni. Z formálního a grafického hlediska je práce zpracovaná na dobré úrovni. Výhrady lze mít vůči výkresu basic designu absorbéru, kde chybí zejména kusovník.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 47398