FŇUKALOVÁ, V. Porovnání svařování MAG a plazma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Felix, Michal

Z diplomové práce je patrné, že studentka pochopila princip a podstatu obloukových svařovacích metod - MAG metody a plazmového svařování a porozuměla aplikacím uvedených metod v praxi. Praktická část je po obsahové stránce stručná, srozumitelná a plně splňuje požadavky vyplývající ze zadání. Na str. 40 v kapitole ocelí Weldox a Hardox, bych doporučil uvést typické chemické složení pro komplexnější představu o způsobu zpevnění. V příloze 3 je chybně uvedena polarita - správně je DC(-).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19979