NĚMEC, J. Zvyšování mechanických vlastností odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Bc.Jiří Němec přistoupil k řešení své DP, týkající se především možností aplikace metod HIP na odlitky ze slitin Al velmi zodpovědně a s dostatečným předstihem. Práce je logicky členěna vyvážena s pohledu podílu teoretického rozboru a vlastních experimentů. Dosažené poznatky jsou velmi přínosné pro slévárny, kde je zvažvána možnost použití metod HIP na zlepšení mechanických hodnot Al odlitků.Jedinou výtku mám k několika obrázkům v práci, které nemají potřebnou kvalitu.Nicméně to nesnižuje celkový pozitivní dojem z DP a proto hodnotím DP Jiřího Němce velmi vysoce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cileček, Jarmil

Diplomová práce je velmi dobře zpracována,velmi dobrý teoretický úvod svědčí o dobrých teoretických znalostech diplomanta.V diplomové práci byly aplikovány znalosti na konkrétním náročném odlitku pro letoun AIRBUS. Jedná se o náročný odlitek, který bude vyráběn ve společnosti ALUCAST. Po stránce úpravy a stránce grafické je diplomová práce na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47399