NOVÁČEK, V. Konstrukce MR spojky. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jakub

S konstrukcí MR spojky neměl dosud nikdo žádné zkušenosti kromě úzké komunity vědců, kteří se touto problematikou ve světě zabývají. Jedná se o unikátní zařízení. Proto bylo nutné zpracovat obsáhlou a vyčerpávající rešerši k danému tématu, což student úspěšně splnil. V rešeršní části student pracoval s aktuálními publikacemi. Pro srovnání různých konstrukčních řešení a jejich účinnosti vhodně použil parametr TVR (str. 39). Během zpracovávání tématu došlo k odklonu od zadání na popud školitele. Místo demonstračního zařízení byl návrh směrován k vývoji zařízení pro trvanlivostní zkoušky pracující v režimu spojky, respektive brzdy. Během vývoje spojky student řešil některé zajímavé konstrukční prvky jako je např. magnetické těsnění MR kapaliny v prostoru rotorové části nebo tvar a uspořádání magnetického obvodu. Spojka byla vyrobena a úspěšně odzkoušena. Byly proměřeny magnetické i mechanické vlastnosti spojky. Z výsledků práce vyplývá nutnost návrhu MR zařízení pomocí MKP SW a nikoliv pomocí zjednodušujících výpočtů, které uvažují rovnoměrné rozložení indukce uvnitř pracovní mezery, což měřením student vyvrátil. Student vytipoval slabé body konstrukce a jejich alternativní řešení. Konstrukce spojky umožňuje měření magnetické pole uvnitř pracovního prostoru a měření teploty. Tyto detaily jsou důležité pro následnou optimalizaci hmotnosti s ohledem na magnetické sycení jednotlivých částí spojky a při budoucích trvanlivostních zkouškách. Celkově jsem s prací studenta nadmíru spokojen a práce do budoucna poslouží jako důležitý zdroj informací a inspirace při návrhu podobných zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočkal, Aleš

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu experimentálního zařízení pro ověřování parametrů magnetoreologických kapalin. V tomto ohledu je práce velmi aktuální a přínosná, zejména s ohledem na skutečnost, že výstupem je skutečný funkční model MR spojky, použitelný pro životnostní zkoušky MR kapalin (tak znělo pozměněné zadání diplomové práce). V rámci modelu bylo aplikováno progresivní ferokapalinové těsnění permanentním magnetem. Teoreticky byl rovněž navržen celý zkušební stav pro zabudování navržené MR spojky. Po formální stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni, k textové části lze mít pouze drobné výhrady (např. nestejnorodé označení jednotek, překlepy), výkresová dokumentace by si zasloužila více pozornosti, např. výkres sestavy (řezy ložisek apod.). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33606