ZICHÁČEK, L. Dopravní systém surovin pro výrobu střešní krytiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Zadání bakalářské práce bylo motivováno požadavkem firmy Tři pyramidy, s.r.o. na konkrétní dispoziční řešení dopravního systému s akceptováním vyzkoušeného technologického postupu. Autor zpracoval samostatně návrh dopravního systému bez jakékoliv konzultace s vedoucím práce. Řešení je velmi obecné a nerespektuje specifické požadavky, které nebylo možno zapracovat do zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Mazal, Pavel

Cílem bakalářské práce měl být návrh dopravního systému pro výrobu střešní krytiny. Práce má standardní strukturu, přičemž v první části je provedena kompilace informací několika dostupných zdrojů. Bohužel několik stránek tohoto přehledu je prakticky beze změny převzato z webových stránek: www.ceskykutil.cz/materialy/strecha/strechy-a-stresni-krytiny-2-dil a www.zking.cz/technologicka-zarizeni-dopravniky.htm. Tento přístup je z hlediska originality práce značně problematický. Na stránkách 18-24 je formulován řešený problém a jeho analýza – opět s podstatným využitím vhodných webových stránek. Za originální část je zřejmě možno považovat pouze textové části kapitoly 5 a 6 (cca 3 stránky textu), ve kterých je proveden návrh variant řešení a vlastní konstrukční návrh. Součástí práce je příloha s 10 výkresy a schématy, z nichž pět jsou prakticky identické výkresy dopravníků, lišící se pouze délkou a vyložením. Další výkresy představují dispoziční řešení linky. Provedení těchto výkresů vyvolává určité pochybnosti o jejich autenticitě. Celkově práce obsahuje pouze minimum vlastního přínosu autora a z velké části se jedná o převzaté texty jiných autorů. Tento problém musí zvážit komise u státní zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 33603