MAN, V. Deformačně napěťová analýza aortálních výdutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Téma diplomové práce je součástí dlouhodobého výzkumu realizovaného na ÚMTMB. Diplomant se v celém průběhu magisterského studia velmi aktivně do tohoto výzkumu zapojil a tento dlouhodobý koncepční přístup se velmi kladně projevil na úrovni diplomové práce. Diplomant samostatně řešil důležitý faktor ovlivňující predikci rizika ruptury aneurysmatu a správně uplatňovaným systémovým přístupem dospěl k závěrům významným i z vědeckého hlediska. Kromě výsledků, které byly součástí zadání DP, se zapojil i do řešení dalších problémů biomechaniky AAA, což ve své práci stručně zmiňuje. Práce je napsána logicky, hutně, s velmi dobrou jazykovou, stylistickou i formální úrovní. Drobné nepřesnosti v práci jdou na vrub velké samostatnosti diplomanta, která se projevila minimálním konzultováním textu práce s vedoucím DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

Jedná se o diplomovou práci s vysokou věcnou úrovní, která řeší téma s globální úrovní novosti. DP lze považovat za vstupní studii do doktorandského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47382