VIKTOROVÁ, S. Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Daňhel, Petr

Práce je zpracovaná na aktuální téma a zaměřuje se na propojení technologie geografických informačních systémů (GIS) s realitním inženýrstvím. V teroretické části studentka pospala pojmy související s problematikou GIS, jejich tvorbou a možnostmi použití a zároveň uvedla i odpovídající definice z oblasti oceňování nemovitostí. V praktické části diplomové práce studentka sesbírala dostupné podklady a vytvořila GIS pro oblast Brno-Komín. V tomto vytvořeném GISu následně provedla několik analýz (např. časová dostupnost do centra města apod.) a ukázala tak možnost zjišťovat pomocí GISu rychle a přesně požadované informace, potřebné třeba ke stanovení vybraných koeficientů při oceňování dle oceňovacího předpisu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Studentka dobře využila znalosti problematiky GIS ze svého druhého studia. V práci zpracovala návod, jakým způsobem by mohl být zpracován GIS tak, aby byl použitelný v realitní praxi. Přínos práce pro praktické využití je snížen malou zájmovou lokalitou. To ovšem vyplynulo i z obtížného získávání dostatečných databází a celkové pracnosti. V práci mi chybí stručný "návod" jak zpracovaný GIS lze využít běžným uživatelem, například náhled aplikace kde si zadám zvolená kritéria a na základě těchto kritérií se vyznačí vhodná zájmová oblast. Jinak je práce na výborné úrovni a lze ji využít jako návod ke zpracování GIS pro velká zájmová území.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48951