SKOUPÝ, P. Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Diplomant prokázal dobré teoretické znalosti z předchozího studia, které v experimentální části práce vhodně aplikoval. Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce. Při obhajobě předložené práce nechť diplomant uvede, která závada (obecně) na vozidle je nejobtížněji zjistitelná?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Předložená práce svým rozsahem splnila všechny cíle stanovené zadáním.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V kapitolách teoretické části práce diplomant prokázal dobré znalosti získané studiem zejména z oblasti konstrukce a diagnostiky vozidel.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Diplomant si po konzultacích opatřil vhodné podklady, které patřičným způsobem zpracoval a následně vyhodnotil. Pro stanovení obvyklé ceny vozidel využil standardizované metodiky Znaleckého standardu č. I /2005 nejprve bez využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu konkrétních vozidel a dále s využitím metod technické diagnostiky. Získané výsledky shrnul, porovnal a vyhodnotil.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomant jasně prokázal, jak je důležité a s metodami technické diagnostiky dobře proveditelné zjištění skutečného technického stavu vozidla pro stanovení jeho obvyklé ceny. Významným přínosem práce je kapitola 10, kde diplomant navrhl metodiku, jak lze při stanovení obvyklé ceny vozidla postupovat s využitím prostředků technické diagnostiky pro zjištění aktuálního a objektivního technického stavu vozidla.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a přehled literatury vcelku odpovídá příslušné normě.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální stránka, členění a jazyková úroveň předložené práce je vcelku dobrá. Avšak v kapitole 7 je v určitých pasážích hovořeno, že se jedná o postup stanovení obvyklé ceny vozidla, který je uveden až v kapitole 10.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejčíř, Pavel

Předložená práce obsahem a rozsahem jednoznačně splňuje úkol položený zadáním. K formální stránce nelze mít připomínek. Náročná experimentální část svědčí o dokonalé znalosti diplomanta o řešené problematice. Velkým přínosem práce je jednoznačné potvrzení vhodnosti využívání diagnostiky při zjišťování a hodnocení technického stavu vozidel. Možnosti využití palubní diagnostiky pro zjištění skutečného počtu ujetých kilometrů vozidla by měly vyústit v doporučení k využívání ve znalecké praxi. Drobná pochybení nemohou ovlivnit hodnocení nejvyšší, tedy známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Ve značně rozsáhlé práci diplomant nejprve podrobně popisuje diagnostické metody a přístroje používané pro diagnostiku stavu vozidlových motorů. V další části práce pak aplikuje diagnostické metody na ověření technického stavu motorů vozidel. Lze konstatovat, že rozsah a obsah předložené práce jednoznačně splňuje úkol položený zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Diplomant si ve smyslu zadání vytkl za cíl porovnat výsledky technické prohlídky vozidla, konkrétně motoru, bez využití diagnostiky s výsledky při použití diagnostických metod. Postup technické prohlídky vozidla prováděl metodikou Znaleckého standardu č. I/2005. Určité nepřesnosti se dopustil pominutím skutečnosti, že Znalecký standard č. I/2005 využití diagnostiky pro zjištění technického stavu motoru doporučuje. Uváděné rozdělení na ocenění motorového vozidla metodikou dle Znaleckého standardu č. I/2005 a na metodikou s využitím diagnostiky motoru pak vyznívá poněkud nelogicky. Nutno však uvést, že doporučení Znaleckého standardu č. I/2005 k důkladnému zjištění technického stavu motoru je ve znalecké praxi opomíjeno. Právě diplomantem řešené případy jednoznačně ukazují, jak diagnostika umožňuje zpřesnit zjištění technického stavu vozidla a objektivizovat výsledek ocenění.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Členění diplomové práce je logické, zpracování experimentální části, tj. konkrétní posouzení a hodnocení technického stavu 4 motorových vozidel, účelně vychází z podrobně popsaných diagnostických metod. Práce svědčí o dokonalé orientaci diplomanta v řešené problematice.
Obtížnost a správnost řešení A Experimentální část práce musela být velmi časově náročná. Konkrétní, praktické provedení diagnostiky motorů, její vyhodnocení vedoucí k odhalení závady a její příčiny je na vysoké profesionální úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Významná je praktická ukázka možnosti využití palubní diagnostiky ke zjištění skutečného počtu ujetých kilometrů vozidla. Využití této možnosti by mělo být doporučeno znalecké obci.
Odborná jazyková úroveň A Práce má dobrou jazykovou úroveň odpovídající odborným textům, slohové formulace jsou logické a přesné.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A K formální stránce předložené práce nelze mít připomínek, členění do kapitol a statí je přehledné, orientace v textu snadná.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48957