VITKO, P. Herní konzole s 8bitovým procesorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Bakalářská práce popisuje vývoj jednoduché herní konzoly řízené 8bitovým mikrokontrolérem. Podstata práce spočívá ve vývoji programového vybavení pro zvolený MCU. Student při řešení dával přednost nižšímu programovacímu jazyku, což je škoda; přestože to poukazuje na jeho zálibu (a zkušenosti) v tomto způsobu programování. Konzultace byly využívány minimálně – student pracoval samostatně Některé koncepční náležitosti tak byly řešeny se zpožděním Textová dokumentace je místy strohá a více popisuje aplikační pohled na vytvořené hry, než použité algoritmy. Prezentované hry byly vedoucím práce zevrubně otestovány a jsou funkční. Problémem je někdy pomalá programová odezva, která ukazuje na neoptimální implementaci dílčích funkcí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Bakalářská práce se věnuje zajímavému tématu za kterým se ale skrývá velké množství praktických problémů. Student poměrně chytře zvolil vykreslování grafiky odděleně od vlastní aplikace. Kapitola věnující se vlastnímu vykreslení framebufferu je však poměrně strohá, uvítal bych detailnější popis jak je to s časováním a rychlostí vykreslování než strohé konstatování 30Hz obnovovací frekvence. Také je v této kapitole zmíněn projekt Uzebox, ale spíše jen jako popis jak je realizována grafika tam, než jako konkrétní inspirace. Dvě ze tří her jsou psány v jazyce symbolických adres a jedna (pravděpodobně náročnější) v jazyce C. Vzhledem ke konstatování, že velikosti paměti pro srovnání her jsou pro jazyk C bez optimalizace, nemá toto srovnání moc velkou vypovídací hodnotu. Výsledek bakalářské práce je jistě zajímavý, mám však posit, že se dalo z daného tématu získat více. Například úpravou existujícího projektu Uzebox na použitý displej by byla získána platforma se spoustou již připravených her. Zvukové možnosti takovéhoto zařízení jsou také značně nevyužité (i když je pravda, že počet čítačů/časovačů je v tomto případě limitní faktor).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 41354