ČERNÝ, M. Systémy detekce a prevence průniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pust, Radim

Diplomová práce splňuje zadání. V teoretické části mohlo být věnováno více prostoru softwaru OSSEC. Student aktivně a samostatně přistupoval k řešení problémů a otázek, které se v průběhu práce vyskytly. Po formální stránce jsem v práci neshledal žádné nedostatky. Student rovněž prokázal schopnost samostatné práce s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 20/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání B 40/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vymazal, Michal

Diplomant požadované zadání splnil v celém rozsahu a ve výborné kvalitě. Student navrhl a zrealizoval funkční řešení pro detekci a prevenci průniku do počítačové sitě. Dále náležitě popsal a diskutoval použité nástroje a jejich instalaci na platformách Linux a Windows. Funkčnost vzniklého řešení ověřil a otestoval několika typy útoků. Z formálního hlediska je práce kvalitní, obsahuje pouze drobné nedostatky. Práci hodnotím známkou A/99.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 32137