PAVLÍČEK, M. Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce řeší termodynamický návrh dvoutělesové parní turbiny s dvouproudovým NT dílem s bočními výstupy. Bylo zpracováno bilanční schéma a hlavní část práce se týkala návrhu NT dílu včetně ucpávek. Pevnostní kontrola zahrnuje lopatky, závěsy, rozváděcí kola, kritické otáčky rotoru a radiální ložiska. Výstupem je konstrukční návrh podélného řezu NT dílu a určení posuvů a pevných bodů NT dílu. Návrh konstrukční koncepce a určení uložení skříně na základu považuji za správně zvládnuté a přes dílčí nepřesnosti výpočtu práci hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Ondřej Štěpánek

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě NT díl je dobře detailně rozpracován z hlediska namáhání oběžných lopateik a rozváděcích kol. Oceňuji grafickou úpravu a přehledné tabulky. V DP jsem nalezl jen pár gramatických chyb, nikoliv hrubých formálních. Práce je zpracována pečlivě a splňuje většinu cílů v plném rozsahu. Průběh expanze parní turbinou byl spočítán bezchybně. Bohužel jsem zde nenašel vypracované bilanční schéma parního cyklu pro nominální provoz s křížem ilustrujícími stav páry v každém bodě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48977