SZÖCS, L. Povrchový kondenzátor pro parní turbinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP řeší povrchový kondenzátor pro parní turbinu s bočními výstupy páry. Hlavním cílem práce byl tepelný výpočet teplosměnné plochy kondenzátoru, tlakové ztráty a stanovení množství přisávaného vzduchu. Trubkový svazek byl kontrolován na kmitání. Výkres kondenzátoru řeší i uložení na základu. Práce je rozsáhlá, k jejímu zpracování měl dipolomant podklady od zadavatele DP, které ovlivnily celkovou koncepci zařízení. Závěry práce pokládám za správné, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Komorous, Daniel

Úroveň diplomové práce odpovídá rozsahu znalostí získaných při studiu Cílem DP bylo navrhnout hlavní kondenzátor s bočním výstupem páry včetně rešerší, návrhu a výpočtu. Autor všechny požadavky stanovené v zadání DP splnil v úrovni odpovídající rozsahu DP a znalostí získaných při studiu. Diplomová práce obsahuje větší množství drobných chyb vylývajících z minima zkušeností s konstrukcí a principy funkce kondenzátoru. Některé z chyb logického rázu mohly být objeveny při konzultacích, kterých bylo méně. Např. na obr.č.19 a 23 je naznačen svodový plech, který zasahuje z jednoho modulu do druhého, což je řešitelné, ale je to zbytečný konstrukční problém. Dále na obr.č.15 a 26 nejsou v podpěrných stěnách naznačené vůle a především zaoblení hran. To by v praxi znesnadnilo montáž (chybějící vůle) a v provozu destrukci trubek (chybějící rádiusy). Výpočetní část je vypracovaná bezchybně. Na výkrese mohl autor uvést alespoň název, případně číslo výkresu. Textovou část a poravopis je obtížné hodnotit, protože použitým jazykem je slovenština.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 48975