LAŠTŮVKA, J. Analýza umělého kyčelního kloubu z hlediska biotribologických vlastností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Práce řeší velmi aktuální biomechanický problém, který má zásadní vliv na spolehlivost totálních náhrad kyčelního kloubu. Diplomant předloženou diplomovou práci prokázal, že je schopen se zorientovat v řešené problematicke, je schopen zpracovat rešeršní analýzu s využitím dostupných databází zahraničních publikací a je schopen připravit příspěvek na konferenci. Tyto skutečnosti tvoří dobrý základ pro nástup na doktorské studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burša, Jiří

Práce splnila požadavky zadání, je napsána na velmi dobré úrovni po stránce věcné, formální, grafické i jazykové. Je zpracována se zjevnou snahou o systémový přístup, výsledky v ní uváděné mají i značný vědecký potenciál. Rešeršní část je obsáhlá a kvalitní, popis metodiky experimentů detailní a zasvěcený. Protože však experimenty nejsou zjevně prací samotného autora, chybí zde exaktní rozlišení, jaký byl jeho podíl na jejich přípravě, realizaci a vyhodnocování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48921