ŠUPA, J. Nové metody dokončování rovinných ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Předložená práce je v podstatě souhrn metod a technologií dokončování ploch, ale posluchač se měl především zaměřit na dokončování rovinných ploch a to novými moderními metodami. U jednotlivých metod, předevčím u broušení by bylo vhodné uvést u jednotlvých brusných elementů řezné podmínky s dosažením výsledků. Postrádám válečkování povrchu smykovým nebo valivým pohybem tělíska (válečku, kuličky). Některé obrázky by si zasloužily daleko větší pozornosti! Začátek závěru je nevhodný. Posluchač splnil podmínky dané zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Autor zpracoval rešerši na zadané téma. Zadání splnil, nicméně práce má některé menší nedostatky. Patří mezi ně jak zařazení některých metod obrábění, které spadají spíše do oblasti tvarových ploch, tak používání hovorových výrazů v technickém textu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33658