MINÁRIK, P. Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, ale s připomínkami k realizaci PLC kanálu. Přenosový kanál je realizován pouze jako kanál s bílým šumem, což není úplně dostačující. Student chodil pravidelně na konzultace, ale mohl prokázat větší samostatnost v rozsáhlejší a přesnější realizaci výsledného modelu. Práci chybí obsáhlejší práce s literaturou, převážně v oblasti modelováni PLC kanálu. Formální zpracování práce je dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury E 5/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání C 35/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

V diplomové práci se měl student zabývat komunikací po silnoproudých vedeních, konkrétně vytvořením modelu komunikační soustavy s PLC kanálem a aplikací umožňující využívat různé typy modulací a kódování. V úvodu práce student rozebírá silnoproudé vedení a také primární a sekundární parametry vedení. V další kapitole jsou popsány PLC systémy, jejich dělení a přístupová síť. Následně jsou stručně rozebrány zdroje rušení v PLC systémech, možnosti kódování a jsou popsány některé modulace. Druhou částí je praktická realizace modelu PLC systému. Student uvažuje širokopásmové PLC, v modelu je možné podle zadání nastavit použitou modulaci a kódování. Bohužel, i když je v teoretickém rozboru popsán PLC kanál, v praktické realizaci je použit pouze AWGN kanál, který nijak neodráží specifické vlastnosti PLC vedení, ale pouze k přenášenému signálu přidává bílý šum. Také nejsou v simulaci využity žádné jiné zdroje rušení, popsané v teoretickém úvodu. Na závěr práce jsou diskutovány dosažené výsledky, tedy přenosové rychlosti, spektrum přenášeného signálu a vliv bíleho šumu na konstelční diagramy. Další dosažené výsledky, tedy vliv Eb/No na BER pro různé modulace a různá kódování jsou vytvořeny pomocí toolboxu bertool z programu Matlab a nemají žádný vztah k vytvořené simulaci, ani k PLC systémům. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni. Práci hodnotím jako uspokojivou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 32121