RULÍŠKOVÁ, P. Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

otázky: Jaké další směrnice byste navrhovala zavést pro analyzovanou firmu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn, rozsah zpracování odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A V návrhové části nejprve logicky zformulovala povinné náležitosti jakékoli vnitropodnikové směrnice, dále vybrala 8 směrnic a všechny je vypracovala (jejich struktury jsou uvedeny v přílohách 1 - 8). Směrnice v této podobě se dají ihned ve firmě použít.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Studentka byla iniciativní, pracovala velmi samostatně, pečlivě a s velkým zaujetím pro danou problematiku
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Poznatky získané studiem a především samostudiem zpracovala přehledně
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Studentka plně prokázala schopnost aplikovat poznatky získané studiem i samostudiem do specifických podmínek vybrané firmy
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.František Janáč

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 48911