MAYEROVÁ, K. Kinetika kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Diplomantka navázala ve své práci na několikaletou spolupráci s firmou Carmeuse s.r.o., závod Mokrá. V provozním bloku měření vlhkosti vápenného hydrátu spektrální metodou se ukázaly anomálie, které se v následném laboratorním bloku měření diplomantka pokusila vysvětlit. Na základě výsledků výše uvedených zkoušek byl navtržen systém provozního kontinuálního snímání vlhkosti vápenného hydrátu, který by měl reálně postihovat poměry v technologii a tento systém bude v nejbližších týdnech realizován pro provozní zkoušky. Diplomantka se při všech uvedených experimentálních pracích velmi aktivně angažovala a počínala si naprosto profesionálně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Lukáš Brzobohatý

1. Jak vysvětlujete skutečnost, že periferní světelné efekty v oblasti viditelného světla, jako jsou zmíněná nahodilá zapínání světel v provozu, mohou výrazně ovlivnit kvalitu snímání IČ NIR spekter a tedy i měřených hodnot obsahu vlhkosti? 2. NIR oblast svými vlnovými rozsahy patří do oblasti tepelného záření. Bylo by logické, že měřené hodnoty vlhkosti budou ovlivňovány přítomností libovolného tepelného zářiče - tedy i přítomností obsluhy. Byly tyto efekty pozorovány například při vyhodnocování Vašich laboratorních měření? 3. Předpokládáte, že snímané hodnoty vlhkosti budou funkcí teploty produktu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41381