ŠTRBÍKOVÁ, T. Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Studentka pracovala svědomitě, chodila na pravidelné konzultace a zadání vedoucího splnila. Práci hodnotím za B (89 b.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Holešinský, Pavel

Zadání práce je splněno. Odborná úroveň práce je na dostatečné úrovni. Jediné výtky směřují k formálnímu zpracování. V práci je obsaženo nepřehlédnutelné množství překlepů, z nichž některé zcela mění původní význam slova. Některé veličiny jsou označeny termíny, které nevystihují jejich význam (např. "chyba sietě")

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 32088