HAVLÍK, D. ZOO Park Dvůr Králové - generel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka se ujala řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Práce se vyznačuje důkladnou analytickou fází s detailními rozbory území, vlastní návrh potom respektuje realitu současného stavu řešeného prostoru. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autorky k řešené struktuře, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi. Koncepčním pojetím dokazuje dostatek odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na zpracování diplomového projektu. Otázky a náměty k obhajobě: Popište detailněji, co za funkce a jaké možnosti vyžití se nabízejí v hlavní řešené zóně návštěvníkovi při jeho průchodu územím. Popište hlavní současné trendy v koncepci takových ZOO staveb a areálů, jejich hlavní funkce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A systematický, invenční, profesionální
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kokeš, Václav

Práce je zpracována velmi zodpovědně a svědčí o výborných tvůrčích schopnostech autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka řeší návrh generelu rozvoje areálu zoo Dvůr Králové. Navržené řešení rozvíjí stávající prostorovou strukturu a to tak, aby bylo dosaženo jednodušší dostupnosti jednotlivých sekcí zoo pro návštěvníky. Do areálu vhodně začleňuje výrobní objekty bývalé slévárny jako vzdělávací centrum. Urbanistický koncept má proti původnímu řešení jasnější řád a návštěvník se v něm bude lépe orientovat.
Architektonické řešení A Návrh pavilonu vychází z hmoty u africké vesnice a je koncipován tak, aby architektura jednotlivých objektů co možná nejvíce splynula s okolní přírodou a návštěvníka nerušila při vnímání fauny. Sympatická je také snaha autorky o optimalizaci poměru užitné hodnoty k vloženým prostředkům. Za zvážení stojí použití dřevěných rámů pro popínavé rostliny. Pro splynutí staveb s okolní přírodou by možná stačily navržené doškové střechy.
Provozní řešení A Prostory pro veřejnost jsou důsledně odděleny od servisních prostor. Nedochází zbytečně k jejich vzájemnému křížení. Dalším kladem návrhu je vytvoření optimálních podmínek pro pohyb zvířat mezi stájemi a výběhy. Za zmínku stojí také snaha autorky výběhy řešit tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému pohybu zvířat a k nebezpečnému kontaktu návštěvníků s nimi.
Technicko konstrukční řešení A Nové objekty jsou navrženy jednopodlažní. Jako stavebního materiálu bylo použito dřeva a hlíny. Ubikace zvířat jsou z technologických důvodů navrženy z pohledového betonu. Konstrukce a materiály jsou použity optimálně a jsou v souladu s účelem navrhovaných objektů.
Formální úroveň A Práce je zpracována přehledně a jasně dokumentuje tvůrčí záměr. Grafická úroveň práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 38595