SZŐCS, J. Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vymazal, Michal

Diplomant požadované zadání splnil v celém rozsahu. Při řešení práce prokázal značnou studijní aktivitu a samostatnost. Z formálního hlediska práce obsahuje pouze drobné chyby. Studenta chválím za systematičnost řešení zadání a za pracovitost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vychodil, Petr

Diplomant se zabýval bezpečnostní analýzou WIFI sítí. Měl za úkol popsat protokoly a principy WiFi sítí, zaměřit se na standard 802.11. a popsat možnosti používaných bezpecnostních mechanizmu šifrování a autentizace. Dále také analyzovat slabá místa uvažovaných zabezpecení a prozkoumat principy jednotlivých útoku s vytipováním slabých míst v jednotlivých bezpecnostních mechanismech. Praktická část se měla věnovat provedení těchto vytipovaných útoků. A vytvoření přehledu dostupných nástrojů pro tyto útoky. Student při řešení diplomové práce důkladně prostudoval teorii a splnil z většiny požadavky na praktickou část. Postupy vytipovaných útoků podrobně a srozumitelně popsal. Chybí informace, který způsob zabezpečení je doporučován a z jakého důvodu. Jinak byly výsledky v dostatečné míře okomentovány. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. V celé práci nejsou číslovány rovnice. Obsahuje velice málo odkazů na literaturu a používá metodiku poznámek využívanou spíše v humanitní literatuře. Rovněž chybí popisky u některých obrázků. Navrhuji klasifikovat velmi dobře, B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 32082