ŠČEPKO, R. Systém hromadného zasílání SMS zpráv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Polívka, Michal

Pan Bc. Richard Ščepko vypracoval kvalitní diplomovou práci, zabývající se problematikou hromadného zasílání SMS zpráv. Pan ščepko se v průběhu řešení řídil pokyny vedoucího. K řešené problematice přistupoval nekonvenčním způsobem a zapracoval to produktu množství vlastních idejí, což se pozitivně projevilo na kvalitě celého řešení. Vytvořený systém by mohl být s pouze malými úpravami nasazen v komerční praxi. Po formální stránce je v projektu několik gramatických nepřesností, které však neubírají textu na srozumitelnosti. Navrhuji projekt hodnotit B/83 b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kouřil, Jiří

Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci systému pro hromadné zasílání SMS zpráv prostřednictvím osobního počítače a mobilního telefonu. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které se autor zabývá rozborem použitých komunikačních technologií a protokolů a část praktickou. Tato druhá část se zabývá samotným návrhem a popisem vytvořené aplikace, kde vcelku podrobně rozebírá jednotlivé části celého systémů a podrobně popisuje programové části obou aplikací jak serverové, tak klientské. Celý text je doplněn řadou ilustračních schémat a obrázků, popis aplikací a jejich funkce jsou vhodně doplněny úseky zdrojových kódů. Po odborné stránce je diplomová práce na dobré úrovni. Menší výhradu bych měl k množství citovaných publikací resp. odkazů, které jsou dostupné pouze na internetových stránkách. Očekával bych větší podíl tištěné odborné literatury. Je chvályhodné, že se autor pustil do nejednoduchého úkolu napsat celou práci v angličtině. Ovšem množství chyb v anglickém textu jako jsou chybějící podmět, sloveso, spojky, nepřeložený výraz z původního jazyka a jiné, tak zbytečně kazí dobrý dojem z celé práce. Ze závěrečné práce je patrné, že diplomant pronikl do dané problematiky, kde navržené řešení a vypracování je v souladu s požadovanými cíli diplomové práce. Na základě uvedeného hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 32079