SIMONIDES, M. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Děčín a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubanová, Michaela

Celou práci diplomanta hodnotím velice kladně. Od úvodního plánování až po závěrečná zhodnocení provedl autor s vysokou mírou samostatnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Student prokázal schopnost orientace v odborné literatuře, v práci jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, v diplomové práci bylo provedeno i ověření dat vstupujících do databáze a následných výpočtů. Použity jsou adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce A Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou dobře formulovány
Přínos pro praktické i teoretické využití B Z praktického hlediska je práce přínosem pro zmapování trhu s byty v lokalitě Děčín
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace a práce s literaturou jsou zásadně v pořádku, odpovídají ČSN.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni, je vhodně doplněna grafy a tabulkami
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni. Z práce je patrné, že autor není zcela zběhlý v uvádění citací a jejich použití. Kladně hodnotím, že použitými metodami názorně demonstruje vliv provedených rekonstrukcí. Při použití komparativní metody autor u dílčích koeficientů používá rozdílnou úroveň zaokrouhlení, což přímo ovlivňuje výslednou cenu. Obsáhle, přehledně a vyčerpávajícím způsobem je zpracována kapitola zabývající se trhem nemovitostí (vývoj výstavby) a lokalitou, jsou zde využita a zpracována data Českého statistického úřadu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracovaná v souladu se zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, teoretická část mohla být zpracována podrobněji.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány korektně.
Obtížnost a správnost řešení A Obtížnost odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce podává informaci o aktuální situaci realitního trhu s byty v Děčíně.
Odborná jazyková úroveň C Autor používá odborné termíny ne vždy ve správném kontextu, u citací judikatury není vždy uveden název předpisu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna tabulkami. V textu je několik stylistických chyb.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48886