GREGOROVÁ, J. Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jak jste ve své práci využila poznatk o averzi spotřebitele (člověka) k riziku. Zohledňuje tento poznatek Vaše metodika?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselý, Ondřej

V první kapitole je velmi výstižně popsáno k čemu tato diplomová práce směřuje a co bude jejím výsledkem. V navazující části práce je kladen důraz na vysvětlení všech rizik, se kterými se spotřebitel může setkat. Tyto skutečnosti se opárají o odborné znalosti z pojišťovnictví, finanční matemetiky a údaje z Českého statistického úřadu. Získané informace slouží společně s vlastním dotazníkovým šetřením k návrhu metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoy. Samotný výběr metodiky pojišťovací produktů pro fyzické osoy vychází z metody ETA s vlastním návrhem a célem - optimalizaci nákladů na pojištění. Diplomová práce je napsána srozumitelně a účelně. Autorka vystižně popisuje problematiku spojenou s pojišťovnictvím a rizikologií, která je vhodně doplněna o statistické tabulky. Koncept práce je dodržen a směřuje ke specifikovanému cíli. V práci se objevují grafy a diagramy, které jsou velmi dobře propracované, graficky výstižné a vytvořené výhradně pro tento koncept. Z práce je patrné, že autorka vynaložila velké úsilí k rozebrání odborné terminologie, a že má dobrý přehled o informačních zdrojích. Závěry jsou výstižné a navazují na předchozí probíranou problematiku. Práce splňuje požadované formální náležitosti a jsou jasně patrné myšlenky autorky, stejně jako přínos shrnutý v závěru práce. Metodická, obsahová a formální úroveň je velmi dobrá, proto hodnotím B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 48880