LEMPERA, M. Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Holek, Radovan

Diplomová práce pana Bc. Milana Lempery se zabývá návrhem a realizací základních částí vývojového prostředí pro tvorbu databázových aplikací v prostředí tenkého klienta. Student během práce prokázal výborné znalosti v řadě tématických okruhů, se kterými se musel před vlastní realizací seznamit. Zvládl praktické použití databázového stroje MySQL, jazyka PHP, výběr vhodného frameworku, použití existujících knihovních modulů. Diplomant navrhl základní vlastnosti vývojového prostředí, datový model pro navržené vývojové prostředí a implementoval tyto vlastnosti do navrženého generátoru aplikace. Již vytvořené moduly dále použil při generování a rozšiřování jádra vývojového prostředí, čímž si prakticky otestoval správnost zvoleného řešení. Přístup diplomanta k diplomové práci byl svědomitý, realizaci diplomové práce věnoval dostatek času. Diplomant pracoval samostatně, podle potřeby konzultoval dosažené výsledky. Výsledkem práce je funkční aplikace, umožňující ze zdrojových podkladů vygenerovat výslednou aplikaci splňující zadané požadavky. Nedílnou součástí práce je zdokumentovaný datový a procesní model. Práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Macho, Tomáš

Cílem diplomové práce pana Bc. Lempery bylo navrhnout, implementovat a ověřit základní část vývojového prostředí pro generování cílové aplikace v prostředí tenkého klienta. Zadání se týká oblasti modelování, návrhu a implementace databázových aplikací a programování internetových aplikací. Svou náročností odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Diplomant nejprve definoval požadavky na informační systém a na vývojové prostředí pro vývoj informačních systémů typu klient/server. Dále se zabýval prostředky pro implementaci vývojového prostředí. Správně zvolil i pro implementaci vývojového prostředí architektur klient/server. Výběr otevřených softwarových systémů a nástrojů (webový server Apache, databázový systém MySQL, skriptovací jazyk PHP) považuji za vhodné a správné. Rovněž za vhodné považuji použití frameworku i konkrétní volbu Nette Framework vzhledem k podporu formulářů a architektury MVP i dobrou podporu AJAXu. Následuje návrh systémové části aplikace. Zde diplomant zvolil architekturu aplikace MVP. Poté navrhnul vývojové prostředí pro vytváření aplikací a implementoval jej. Je zřejmé, že diplomant průběžně ověřoval schopnost vývojového generovat kód cílové aplikace. Přesto bych uvítal, kdyby na konci práce byl uveden příklad vygenerování cílové aplikace alespoň pro jednoduchý projekt. Koncepční rozhodnutí diplomanta, volbu jednotlivých technologií a nástrojů i postup implementace považuji za správné. Poměr mezi částí práce převzatou z literatury a vlastní prací diplomanta je vyvážený. Práce je na solidní jazykové a grafické úrovni, obsahuje pouze malé množství překlepů. Vzhledem k velmi propracované koncepci vývojového prostředí, zdařilé implementaci moderních technologií a nástrojů pro vytváření internetových aplikací typu klient/server a rozsahu provedených prací navrhuji i při částečném nesplnění posledního bodu zadání přijmout práci pana Bc. Lempery k obhajobě a hodnotit ji známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 40206