MLATECOVÁ, H. Optický proximitní skener s měřením doby letu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty studentky. Studentka samostatně nastudovala potřebné znalosti z oblasti 3D snímačů vzdálenosti a seznámila se podrobně s principem činnosti předloženého PMD snímače. Na základě analýzy činnosti snímače a praktických experimentů navrhla sérii ověřovacích experimentů, které za pomocí vlastního programu realizovala a vyhodnotila. Je třeba ocenit fakt, že studentka aktivně prezentovala výsledky své práce na studentských konferencích EEICT v letech 2010 (3. místo v kategorii) a 2011. Studentka pracovala velmi iniciativně a samostatně, práci však dostatěčně často konzultovala. Výborně pracovala s tuzemskou i cizojazyčnou literaturou. Měl jsem možnost vidět plně funkční popisovaný program. Předložená práce jednoznačně prokazuje studentčiny vynikající inženýrské schopnosti a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Zhruba polovina rozsahu práce je věnována popisu principu 3D senzoru, ovládacích funkcí a navržené aplikaci pro vyčítání a analýzu naměřených hodnot. Popis je dostatečně podrobný a přitom srozumitelný. Druhá polovina práce je věnována vlastnímu měření a vyhodnocení charakteristik. Výsledky jsou vhodně interpretovány v tabulkách a gafech. Zadání práce bylo splněno. Po formální stránce lze práci vytknout především chybějící popis os většiny grafů. Jinak je práce na výborné gramatické úrovni. Práci lze označit za původní. Bakalářka jistě projevila inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40217