NOVÁK, J. Historie a použití vrtulníků na území ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí, v první části se autor detailně věnuje počátkům vývoje vrtulníků v českých zemích, ve druhé části je zpracován vývoj a použití vrtulníků po druhé světové válce a ve třetí části je popsáno použití vrtulníků po roce 1989. V textu je stručně popsán způsob využití jednotlivých typů a vývoj vrtulníkových konstrukcí provozovaných na uzemí ČR, přičemž technické parametry zmiňovaných vrtulníků jsou přehledně seřazeny v příloze práce (řazení je poněkud netradičně pojato dle roku zařazení do provozu na území ČR - což není z popisu zcela jednoznačně patrné). V kapitole 3.3 je uveden výčet soukromých provozovatelů vrtulníků v ČR v současné době, avšak seznam jednotlivých používaných typů vrtulníků nikoliv - tyto nalezneme až ve výše zmiňované příloze. Z formálního hlediska lze autorovi vytknout přítomnost některých gramatických nepřesností vyznačených v posuzovaném výtisku (např.str.48) a výskyt některých slovakismů a novotvarů (str.49-ponuky, str.50-oprávnitelná). Přes výše uvedené výhrady je práce zpracována ne velmi dobré úrovni a lze ji využít pro bližší seznámení s používanou vrtulníkovou technikou na území ČR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nastálek, Ondřej

Student dle zadání bakalářské práce, uceleně zpracoval historický vývoj vrtulníkové techniky na území České a Slovenské republiky a to od počátků až po současnost. V rámci zadání, student splnil cíle a požadavky v rozsahu, který je stanoven pro tvorbu bakalářské práce. Jednotlivé kapitoly jsou členěny logicky a přehledně popisují historii vrtulníkové techniky. Obzvlášť stojí za zmínku kapitoly č. 1 a 2, které velmi obsáhle popisují vývoj vrtulníků s mnoha podrobnostmi především o samotných konstruktérech a jednotlivých strojích a přináší, tak ucelený pohled na tu to kategorii letectví a její historii. Naopak kapitola 3 je obsahově stručnější, především části 3.3 a 3.4. Za mírný nedostatek práce, považuji neobvykle zvolenou slovní skladbu vět a souvětí. Taktéž se v textu náhodně vyskytují drobné pravopisné chyby. Celková úprava včetně obrázků a tabulek je na dobré úrovni. Práce s literaturou a jinými zdroji informací je příkladná včetně citací, i když zvolené číslování literatury na začátcích kapitol není úplně obvyklé. Obrazové přílohy jsou zpracovány kvalitně a přehledně informují o technických údajích jednotlivých typů vrtulníků v souladu s jejich historickým vývojem. I přes výše zmíněné nedostatky, shledávám bakalářskou práci za vhodnou k obhajobě a jako celkovou známku navrhuji za B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47404