ONDÁK, L. Dojezdové pneumatiky osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Lukáš Ondák se ve své práci zabývá popisem a rozdělením dojezdových pneumatik určených pro osobní automobily. Práce porovnává typy pneumatik po konstrukční stránce, popisuje odlišnosti v údržbě a servisním zázemí, navíc srovnává jednotlivé varianty i z ekonomického hlediska. Zadané téma bylo zpracováno vyčerpávajícím způsobem, student pracoval zcela samostatně. Připomínky vedoucího byly vždy účelně zapracovány nebo doplněny do práce. Bakalářská práce je po grafické a stylistické stránce na velmi dobré úrovni, logické uspořádání je hodnoceno taktéž velmi dobře, pouze podoba zápisu literárních zdrojů neodpovídá zcela normě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

V bakalářské práci je vytvořen ucelený přehled konstrukčních variant dojezdových pneumatik. Kromě popisu funkce jednotlivých typů dojezdových pneumatik pro osobní vozidla je v práci detailně popsána i konstrukce konvenční pneumatiky a její značení. Nejvíce přínosná se zdá část srovnávající jednotlivé typy dojezdových pneumatik na základě různých aspektů. Zadané cíle práce byly splněny, práce je po obsahové stránce kvalitní a působí uceleným dojmem, ale v seznamu informačních zdrojů se vyskytují formální chyby. Grafická úprava a celkové uspořádání práce je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47411