PETR, O. Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Z přeložené práce bohužel není plně vidět doba vývoje, které byla na práci dána (2 roky). Zadání mohlo být při větší píli studenta dotaženo mnohem dále. Student vyzkoušel mnoho různé varianty řešení, které však povětšinou vedli ke stejnému cíli. Nakonec pod časovým tlakem zvolil variantu s buzením výstupního laseru pomocí obdélníkového signálu. Toto řešeni by nebylo špatné, kdyby pak na straně přijímače došlo k obnovení základního kmitočtu například obvodem s fázovým závěsem. I přes tyto nedostatky je alespoň trochu funkční a určité vybrané dvojice zařízení lze synchronizovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 9/20
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce C 15/20
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Předložená bakalářská práce vykazuje řadu významných nedostatků. V první řadě nebyly zcela splněny požadavky zadání, synchronizační systém je funkční pouze pro jeden případ propojení měřících přístrojů. Student v práci navrhuje dva způsoby řešení přenosu synchronizačního referenčního signálu 10 MHz pomocí optického kabelu. Po neúspěchu s amplitudovou (přímou) modulací na optický signál tuto alternativu opouští. Důvodem je nesprávně navržená smyčka AVC. Následně se uchyluje k řešení převodu harmonického signálu na obdélníkový, kterým je modulován optický signál (OOK modulace) s následnou filtrací první harmonické v části přijímače. Ani tato varianta ne zcela splňuje zadané požadavky, není zajištěna stabilizace úrovně synchronizačního signálu na straně přijímače dle požadavků synchronizovaných měřících přístrojů. Z hlediska koncepčního řešení by stálo za úvahu řešit v přijímací části a to pro obě varianty precizní smyčku PLL, pro pevný referenční kmitočet by to bylo zcela jistě přínosem. Vlastní textová část práce rovněž vykazuje řadu nedostatků, není zcela dobře koncipována, vlastní princip synchronizačního systému je uveden až za částečným rozborem, u řady výsledků nejsou definovány podmínky a řada měření je rovněž neprůkazná. Z hlediska formálního je v práci mnoho nedostatků, jako jsou překlepy, nevhodné zarovávání textu, nečitelné obrázky, anglikanismy typu "datasheet", chyby v zápisech symbolů veličin, indexů a hodnot.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
54

Otázky

eVSKP id 40137